ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρχονται νέοι κανόνες για τα drones και την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

Λίγες μέρες πριν κλείσει το 2017 (22/12/2017) οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων) ενέκριναν τη συμφωνία που συνάφθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Νοεμβρίου σχετικά τους αναθεωρημένους κοινούς κανόνες ασφάλειας για την πολιτική αεροπορία, καθώς και μια νέα εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει για πρώτη φορά κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τα μη στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίοι θα επιτρέπουν στα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη όλων των μεγεθών να πετούν με ασφάλεια στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και θα δημιουργήσουν ασφάλεια δικαίου για αυτόν τον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο.

Ο σκοπός των νέων κανόνων είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η ΕΕ να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί την αναμενόμενη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά 50% τα επόμενα 20 έτη και να εξασφαλίσει ότι ο αεροπορικός τομέας της ΕΕ θα είναι έτοιμος για τον σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Ο κανονισμός σχετικά με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της αεροπορίας, μεταξύ άλλων την αξιοπλοΐα, τα ιπτάμενα πληρώματα, τα αεροδρόμια, τις πτητικές λειτουργίες και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Ρυθμίζει επίσης την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρχών.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει αναλογικούς και βασιζόμενους σε αναλύσεις κινδύνου κανόνες, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Για παράδειγμα, η αθλητική αεροπορία και η αεροπορία αναψυχής θα υπόκεινται σε απλούστερες και φθηνότερες διαδικασίες έγκρισης από εκείνες που ισχύουν για τις εμπορικές αεροπορικές μεταφορές.

Οι κανόνες για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα θέσουν τις βασικές αρχές για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της προστασίας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα υπάρξουν επίσης κανόνες για τον θόρυβο και τις εκπομπές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος. Οι λειτουργίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους θα απαιτούν πιστοποίηση, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη επικινδυνότητα θα πρέπει απλώς να συμμορφώνονται με τους συνήθεις μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς στην ΕΕ. Οι φορείς εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να καταχωρίζονται αν εκμεταλλεύονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 80 Joules κινητικής ενέργειας κατά την κρούση με πρόσωπο. Το όριο αυτό θα μπορεί να τροποποιείται στο μέλλον χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Όσον αφορά τομείς πέραν του κατώτατου ορίου καταχώρισης, ο EASA θα ορίσει λεπτομερέστερους κανόνες σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με βάση τις αρχές που ορίζονται στον κανονισμό, και αυτοί οι λεπτομερείς κανόνες θα επισημοποιηθούν με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής. Ο EASA έχει ήδη δημοσιεύσει ένα ενδεικτικό προσχέδιο κανονισμού για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η συμφωνία επεκτείνει την εντολή του EASA στις πτυχές της ασφάλειας που σχετίζονται με την προστασία, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεσπίζει ένα πλαίσιο για τη συγκέντρωση και κοινή χρήση επιθεωρητών ασφάλειας πτήσεων και άλλων ειδικών για τη στήριξη των κρατών μελών σε καθήκοντα πιστοποίησης και εποπτείας. Η συμφωνία θα μεριμνήσει επίσης για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού στήριξης για τα κράτη μέλη που θα περιλαμβάνει τεχνική συνδρομή για τα καθήκοντα πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής.

Επιπλέον, το κείμενο προβλέπει νέους κανόνες για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και πληρώνει ορισμένα άλλα κενά ασφάλειας.

Πώς αυτό θα γίνει νόμος;

Μόλις το συμφωνηθέν κείμενο οριστικοποιηθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς, πρέπει να εγκριθεί επίσημα πρώτα από το Κοινοβούλιο και μετά από το Συμβούλιο (συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση).

Εκτιμάται ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018. Μετά την έκδοση, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Θα τεθεί σε ισχύ είκοσι μέρες μετά τη δημοσίευσή του.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη: μεταρρύθμιση της αεροπορικής ασφάλειας στην ΕΕ

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ή αλλιώς drones, αντιπροσωπεύουν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αεροπορίας, με μεγάλες δυνατότητες για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ εργάζεται επί κανονισμού για την ασφαλή ένταξη των τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Με τον προτεινόμενο κανονισμό επιδιώκεται η θέσπιση κοινών κανόνων ασφάλειας για την πολιτική αεροπορία, καθώς και νέας εντολής για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας(EASA). Ο προτεινόμενος κανονισμός θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο από το 2008 νομοθετικό πλαίσιο.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2017 οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία που είχε ήδη επιτευχθεί μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον «κανονισμό EASA». Η διαδικασία έγκρισης αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα απαιτείται πιστοποίηση για τις λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους.

Αυτά τα μέτρα βασίζονται σε πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αερομεταφορών για την Ευρώπη. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τις αερομεταφορές στην ΕΕ είναι έτοιμο για τις προκλήσεις που αναμένονται μετά το 2020.

Γιατί απαιτείται;

Μολονότι ορισμένα drones είναι εξίσου βαριά και γρήγορα με ένα αεροπλάνο, κάποια μπορούν επίσης να έχουν μορφή πολύ μικρών ηλεκτρικών «παιχνιδιών», τα οποία είναι ευρέως διαθέσιμα στους καταναλωτές.

Τα μικρότερα drones είναι εκείνα που δημιουργούν κανονιστικά προβλήματα για την ΕΕ, της οποίας οι αρμοδιότητες περιορίζονται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άνω των 150 kg.

Τα ελαφρύτερα drones υπόκεινται σε διαφορετικούς και κατακερματισμένους εθνικούς κανόνες ασφάλειας ανά την ΕΕ. Επιπλέον, οι βασικές διασφαλίσεις δεν εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο.

Απαιτείται επίσης μεταρρύθμιση των υφιστάμενων κανόνων, καθώς η εναέρια κυκλοφορία στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% τα επόμενα 20 έτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι έως το 2035, ο ευρωπαϊκός κλάδος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών:

 • θα απασχολεί άμεσα πάνω από 100.000 άτομα
 • θα έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των 10 δισ. ευρώ ανά έτος, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών

Καθώς η χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών εξαπλώνεται, θα αυξάνεται και η ανάγκη εξισορρόπησης των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων που αυτά επιφέρουν. Για παράδειγμα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να επιφέρουν επιπρόσθετα οφέλη όταν χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και την ερμηνεία δεδομένων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Εντούτοις, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήματα σε θέματα προστασίας δεδομένων, ιδιωτικής ζωής, θορύβου και εκπομπών CO2.

Αναλυτικά

Οι νέοι κανόνες θα θέσουν τις βασικές αρχές για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της προστασίας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στόχος τους είναι επίσης η μείωση της γραφειοκρατίας και η προώθηση της καινοτομίας.

Θα υπάρξουν επίσης κανόνες σχετικά με διάφορες πτυχές που αφορούν τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως:

 • ο θόρυβος και οι εκπομπές που προκαλούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
 • η καταχώριση των φορέων εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανάλογα με την κινητική ικανότητα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους υπό τον έλεγχό τους

Τα νέα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται να επιφέρουν ασφάλεια δικαίου σε έναν κλάδο που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πνεύμα, ο κανονισμός θα εξαλείψει επίσης κανόνες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιχειρηματικότητα.

Θα εισαχθεί επίσης μια προσέγγιση της ασφάλειας βάσει κινδύνων και επιδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα εντοπίζονται οι διαφορετικοί κίνδυνοι που ενέχονται στους διάφορους τομείς της πολιτικής αεροπορίας. Για παράδειγμα, τα ελικόπτερα ή τα ελαφρά αθλητικά αεροσκάφη θα υπόκεινται σε απλούστερες και φθηνότερες διαδικασίες έγκρισης από αυτές που εφαρμόζονται στα εμπορικά αεροσκάφη.

Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών: συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Τι να κάνετε:

 • Να έχετε ανά πάσα στιγμή το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντός ορατού πεδίου
 • Σχεδιάστε την πτήση και επιλέξτε έναν χώρο χωρίς εμπόδια
 • Λάβετε έγκριση αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σας για αμειβόμενη εργασία
 • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή

Τι να μην κάνετε:

 • Μην πραγματοποιείτε πτήση κατά τρόπο που θέτει οποιονδήποτε σε κίνδυνο
 • Μην πραγματοποιείτε πτήση πάνω από ανθρώπους, περιουσίες ή οχήματα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτά
 • Μην πραγματοποιείτε πτήση σε ύψος μεγαλύτερο από 150 μέτρα από το έδαφος
 • Παραμένετε μακριά από αεροδρόμια και ελικοδρόμια

 

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

Leave a Comment